دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی امروز سر کلاس درس حاضر نشدند