کشور های اسلامی ایران را نماد مقاومت و استکبار ستیزی می دانند