سخنگوی کمیسیون بهداشت: 97درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود