حوادث یمن چه میزان با نشانه‌های ظهور قابل تطبیق است؟