سید حسن نصرالله؛ حمله به مسجد شیعیان قطیف را محکوم کرد