صحبت های مقام معظم رهبری تلنگری است که غربی ها حساب کار دستشان بیاید/جنگ های منطقه ای ما را خسته نمی ک