تخریب۱۹ هزار خانه دزفولی ها در جنگ/ همایش روز دزفول برگزار می شود