دولت شورای فضای مجازی را قبول ندارد/ تنها هنگام بودجه گرفتن «شبکه ملی اطلاعات» مطرح می شود