دعوت از مردم برای حضور در تجمع دانشجویی امروز/ جامعه نخبگان مذاکره زیر شبح تهدید را قبول ندارد