نخستين شماره «تافگه‌ ژيان» در دانشگاه كردستان منتشر شد