در فروردین 94 صورت گرفت؛ کاهش 11.4 درصدی تلفات حوادث رانندگی