ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر به اجرای برنامه می‌پردازد