همايش تجليل از همسران ائمه جماعات صبح در قم برگزار شد