اجرای پایلوت طرح خودمراقبتی درالبرز/پوشش دیگر استانها دردستور کار