به سیستم قضایی کشور اطمینان داریم/ نگران ابتر شدن فعالیت‌ها هستم