واحدهای اقتصادی کرمان به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند