فرد خاصی به سمت شهردار اردبیل سفارش نشده است/شورا گزینه ای ندارد