مقدمات ازدواج جوانان فراهم شود/ برای ترویج حجاب همه همکاری کنند