معرفی هنرمندانی که به چهارسو می‌روند/ پایان اجراهای «سقراط»