توضیح کمیته جست‌وجوی مفقودین در مورد بازتاب خبر 175 شهید غواص