شورای عالی قضاوت عربستان انفجار تروریستی در القدیح عربستان را محکوم کرد