ایرانیان باستان از نوعی سلاح شیمیایی در جنگ ها استفاده می‌ کردند