تعطیلی سه ماهه کتابخانه عمومی رودان پس از مراسم بهره برداری