شاخص با 275 واحد ریزش به نیمه کانال 63 هزار واحدی سقوط کرد