تبریک بلاتر به سپاهان/ اصفهانی‌‌ها به روند خود ادامه دهند