وزیر نفت دولت احمدی نژاد: آمریکا به دنبال تحریم کشورمان برای رسیدن به توافقنامه‌ای برای تضمین‌ مناف