طرﺡ «کوﻫوﺭﺕ ﻋواﻣﻞ ﺧﻂﺮ» ویژه ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩاﻧﺸﮕﺎه‌های یزد برگزار می‌شود