استخدام کارشناس فنی و مهندسی در شرکت معتبر صنایع نسوز واقع در استان یزد