اشرف غنی دستور تعدیل تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان ...