برگزاری کنفرانس شرق شناسی فراتر از سیاست شرق و غرب در مالزی با مشارکت ایران