مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری: سن مصرف مواد مخدر در ایران هشت سال کاهش یافته است