تعقیب قضایی، برخورد بی اغماض با عاملان تجاوز به محیط زیست