نباید در شورا سیاسی کاری کنیم/ طرح‌های خوب برای تقویت شورایاری‌ها را می‌پذیریم