رقابت بيش از ۱۲۰ طلبه در آزمون ورودي سطح ۳ حوزه خواهران لرستان