مستند تلویزیون درباره مذاکرات باعث عصبانیت مردم شد/ آنچه در این مستند درمورد تحریم گفته شد برعکس است