اسراییل برای کوچاندن فلسطینی ها آب آشامیدنی آنها را ...