بزرگداشت یاد و خاطره آزادسازی خرمشهر در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح خراسان رضوی