بخشی از سلامت معنوی جامعه مدیون تلاش های خواهران طلبه است