رئیس جمهور توجه کافی به قشر دانشجو ندارد/ چرا در دیدار با نخبگان به دانشجویان وقت صحبت داده نشد؟