اخذ پایان کار ساختمان منوط به تأیید استاندارد شبکه شد