مقصد هجدهمین سفر استانی روحانی شهرستان‌های غرب استان تهران است