درد و دل خسروی درباره اتفاقات بازی تراکتور - نفت/ مسایل قومیتی را رواج ندهید