استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی صنعتی واقع در استان فارس