خروجی نقد لاریجانی برای ما مناسب تر از موقعیت نسیه عارف است