معاون فرماندار کرج بر ساماندهی مراکز تفریحی تاکید کرد