فرماندار سرپل ذهاب: اشتغال پایدار با شعار ایجاد نمی شود