بازدید رییس سازمان سینمایی از پروژه سینمایی «مگامال»