مردم، پاسداران و رزمندگان آمادگی کامل داشته باشند/ چرا محسن رضایی لباس پاسداری برتن کرد؟