استخدام نقشه کش معماری در یک دفتر فنی مهندسی واقع در استان آذربایجان شرقی