ساخت نانوحسگر ارزان قیمت برای اندازه‌گیری کمی و کیفی گازها